• No : 6755
  • 公開日時 : 2019/09/20 10:00
  • 更新日時 : 2023/02/10 14:52
  • 印刷

NISAロールオーバーをした場合、通知等は来ますか

回答

ロールオーバー後、「非課税口座内上場株式等移管結果通知書」が発送されます。
課税口座(特定口座・一般口座)に移管した場合は、「非課税口座内保管上場株式等払出通知書」が送付されます。